Begär offert
GDPR

Begär offert


Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen...

… samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU. Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser, eller avser personer i EU – oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns.
Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. Den ersätter i stor utsträckning det nuvarande dataskyddsregelverket, vilket innebär att detta är den största förändringen av europeiska dataskyddsregler de senaste 20 åren.

Vår integritetspolicy

SENAST REDIGERAD 2018-05-28

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Delér Måleri AB som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

2.1 För vem gäller policyn

Denna Integritetspolicy är tillämplig på individer som är anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Delér Måleri AB.

2.2 För vad gäller policyn

Denna Integritetspolicy reglerar hur Delér Måleri AB samlar in och behandlar personuppgifter. Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Delér Måleri AB har en affärsrelation till så som leverantörer och kunder.

Delér Måleri AB:s hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Delér Måleri AB.

3.1 För dig som är anställd

Ändamål: Personaladministration

Behandling som utförs: Registrering av anställda, tidsregistrering, attest av tid, löneutbetalning, kontrolluppgifter till Skatteverket, CSR-förfrågan Skatteverket, dokumentation av medarbetarsamtal, mail och sms mellan anställd och kontoret.

Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter såsom adress e-post och telefonnummer, bankkonto, löneuppgifter, kontaktuppgifter till anhöriga, känsliga uppgifter såsom sjukfrånvaro vab m.m.

Laglig grund: Fullgörande av anställningsavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden som arbetsgivare. 

Lagringsperiod: Enligt lag

3.2 För dig som är kund eller leverantör

3.2.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

Som privatkund eller anställd hos våra kunder och leverantörer behandlas dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kund-/leverantörsförhållandet.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal och/eller på det berättigade intresse Delér Måleri AB har i att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot kunden/leverantören (din arbetsgivare)

3.2.2 Personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till eventuella samarbetspartners som levererar tjänster till Delér Måleri AB, såsom underleverantör, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot din arbetsgivare. Därutöver lämnas uppgifterna ut i den mån det krävs enligt tvingande lagstiftning.

3.2.3 Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge kund-/leverantörsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

 

3.3 Användande av Delér Måleri AB:s webbplats och cookies

Gällande GDPR och hur vår webbplats tar hänsyn till de restriktioner som General Data Protection Regulation.

Vår webbsida www.deler.se är byggd i WordPress och Elementor. Hemsidan innehåller formulär för jobbansökningar samt begäran av offert. Dessa personuppgifter lagras endast under tiden vi tar kontakt med dig, därefter raderas dem om inget annat sägs. Vi erhåller ingen webbshop eller annan registrering där vi aktivt samlar in information om besökaren.

Vi använder s.k. cookies på vår Webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. 

VI ANVÄNDER FÖLJANDE COOKIES FÖR FÖLJANDE ÄNDAMÅL PÅ VÅR WEBBPLATS.

Vi använder oss utav Google Analytics för att utvärdera trafiken på hemsidan och hur besökare navigerar. Vi tittar på sidvisningar, besökarens geografi och sessionstiden.

Informationen som samlas in kommer att vidarebefordras till Google för framställning av besöksrapport och lagras på Googles servrar i USA i enlighet med Googles Analytics dataskyddspolicy.

Google kan också komma att överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Genom att använda denna Webbplats samtycker du till att Google hanterar din information på det sätt som anges ovan.

För att ändå säkerställa att vi följer GDPR har vi installerat en PlugIn som heter WP GDPR Compliance.

I beskrivningen för denna PlugIn står följande: ”This plugin assists website and webbshop owners to comply with European privacy regulations known as GDPR. By May 24th, 2018 your website or shop has to comply to avoid large fines.”

Vi bedömer denna plugin som trovärdig då den har över 10 000 installationer och gott omdöme. 

Delér Måleri AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Delér Måleri AB:s anställda är skyldiga att följa Delér Måleri AB:s IT-policy, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Delér Måleri AB kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Personuppgifter kan lämnas vidare till Delér Måleri AB:s kunder, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för fullgörande av avtalet. Delér Måleri AB kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Delér Måleri AB:s leverantörer för vår verksamhet, till exempel löneadministration, teknisk support, drift av IT-system eller leverantörer som hanterar jobbansökningar för vår räkning. 

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag (t ex personalliggare), domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall Delér Måleri AB omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

Delér Måleri AB, org nr 556282-6817, Positionen 12, 115 74 Stockholm är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du som individ har rätt att begära att få tillgång till vilka personuppgifter som Delér Måleri AB behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, raderar eller rättar dina personuppgifter. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.

Delér Måleri AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i början av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår webbplats. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. 

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [email protected]